Rabotsite Gent

Masterplan - vervangingsbouw rabottorens Gent

ligging Opgeëistenlaan / Griendeplein, Gent
jaar 2013
i.s.m. -
opdrachtgever WoninGent, Stad Gent & VMSW
kostprijs -
oppervlakte -
samenwerking Dirk Vandekerkhove

winnend wedstrijdontwerp

Rabotsite Gent

Van 1972 tot 1974 werden er op de vrijgekomende gronden van het voormalige Rabotstation en de Gasfabriek te Gent drie woontorens gebouwd. Het bouwen van de torens leek in de jaren '70 de ideale oplossing om goedkope huisvesting aan te bieden aan veel gezinnen. In de loop van de jaren veranderden de stedenbouwkundige inzichten en de infrastructuur van de torens geraakte verouderd.

In 2009 werd uiteindelijk besloten om de drie Rabottorens te slopen en te vervangen door nieuwe appartementsgebouwen met een beperkt aantal bouwlagen. De vervangingsbouw van de torens kadert binnen een bredere visie op vlak van stadsontwikkeling zoals uitgewerkt in het masterplan 'Bruggen naar Rabot'. In dit masterplan wordt getracht om de 19de eeuwse wijk uit zijn isolement te halen en er een nieuwe dynamiek in te blazen.

Het stedenbouwkundig plan voorziet de aanleg van een nieuw publiek park in het verlengde van het huidige Rabotpark. De nieuw te realiseren woongebouwen staan als het ware te gast in het park. Deze strategie slaagt er in om naast 367 nieuwe woningen tevens een nieuw publiek park van 1 hectare groot te realiseren; groene ruimte die broodnodig is om de leefbaarheid van de wijk Rabot te verbeteren. De nieuwe appartementsgebouwen zullen één van de belangrijkste toegangswegen naar de Rabotwijk flankeren. Ze zullen ook het sluitstuk vormen van een stedenbouwkundige ingreep dat werd aangevat met de bouw van het nieuwe Gerechtsgebouw en het Rabotpark met het Jeugdontmoetingscentrum (JOC).

In 2012 kwam POLO Architects i.s.m. landschapsarchitect Dirk Vandekerkhove uit de bus als winnaar
van een Open Oproep op initiatief van WoninGent, georganiseerd door de Vlaams Bouwmeester, voor de opmaak van het stedenbouwkundig plan, het ontwerp van de eerste fase van de vervangingsbouw en het ontwerp van de omliggende publieke ruimte. In de Open Oproep werd gevraagd om gericht een ontwerpmatige verfijning te maken van het 'strokenconcept' dat WIT architecten enkele jaren voorheen
hadden opgemaakt na hun stedenbouwkundige voorstudie.

Ondanks de woningdichtheid, slaagde POLO Architects erin om een duurzaam en leefbaar project te concipiëren dat garant zal staan voor woonkwaliteit, functionaliteit, privacy, belichting, doorwaadbaarheid, bezonning en groen. De diepte van de bouwstroken is beperkt om een gunstige bezonning van alle
woningen te garanderen. De ruimtes tussen de gebouwstroken zijn duidelijk gedefinieerd als hetzij publieke, hetzij private collectieve tuinen, zodat de buitenruimten aanpalend aan de woningen kunnen worden gezien als eerder introverte plekken in het stedelijk weefsel, met een intieme sfeer
vergelijkbaar aan die van een begijnhof.

De gelijkvloerse verdiepingen van de eerste en vierde strook zijn volledig voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen zoals winkels, socio-culturele ruimtes, een wijkgezondheidscentrum, ... Een diversiteit met als doelstelling om sociaal samenwonen leefbaar te houden.

Ook de omgeving wordt grondig heringericht. Er komt een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve. Dit komt uit in de groene dreef van het Rabotpark, dat zal worden doorgetrokken tot aan het Griendeplein. Het Griendeplein wordt bovendien op termijn heraangelegd als een
volwaardig knooppunt van openbaar vervoer.

Met deze ingrepen, het verdwijnen van de torens en de bouw van een volledige nieuwbouw, zal het Rabot binnen enkele decennia onherkenbaar zijn veranderd.

> lees meer over het project sociale huisvesting Rabot Gent